The 1925 tornado that hit Miami-Dade County.

Courtesy Kansas State University
Copyright © 2016, CT Now
30°