Day 13

On the road to Union - CT
Rafael Giraldo, Courtesy
Copyright © 2017, CT Now
66°