Ravi Shankar

Sitarist Ravi Shankar dies at 92
Copyright © 2016, CT Now
31°