Ravi Shankar

Sitarist Ravi Shankar dies at 92
Copyright © 2018, CT Now
62°