Ravi Shankar

Sitarist Ravi Shankar dies at 92
Copyright © 2017, CT Now
80°