Tisane: Jamie Arnold, Peter Giannola, Michelle Bassett, Richard Clemens III.

Tisane: Jamie Arnold, Peter Giannola, Michelle Bassett, Richard Clemens III. (Robert Cooper / Special to CTnow / April 10, 2014)

1) Tisane Euro-Asian Cafe

537 Farmington Ave.
Hartford
(860) 523-5417

mytisane.com

2) Polo Club

 

3) Chez Est