Mo's Midtown

Mo's Midtown: Stanley Nowak, Bartholomew Nowak. (Robert Cooper photo / March 7, 2013)

1) Mo's Midtown

25 Whitney St.
Hartford
(860) 236-7741